Integritetspolicy

Allmänt
I dina kontakter med oss på Network Innovation NI AB och dess koncernbolag (benämnt som vi, oss eller vår) kommer vissa personuppgifter behandlas. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter och ger information om dina rättigheter.
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till dig som person.
Vad är behandling av personuppgifter?
Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling. Exempelvis insamling, registrering, lagring, ändring, läsning, sammanställning, förstöring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Beroende på om du besöker våra webbplatser som inloggad kund, köper våra produkter eller har annan kontakt med oss samlar vi in och hanterar olika personuppgifter från dig.

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas.
Kontaktuppgifter: namn, fakturaadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
Kontoinformation: kundnummer, användarnamn och lösenord.
Identifikationsnummer: personnummer eller organisationsnummer, momsregistreringsnummer.
Finansiell information: betalningsuppgifter och kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
Orderinformation och köphistorik.
IP adress, kakor (cookies), teknisk information om din enhet.
Därutöver behandlar vi även annan information som du ger oss vid dina kontakter med oss såsom e-postmeddelanden och annan korrespondens.
För vilket ändamål behandlas personuppgifterna?
För att kunna tillhandahålla produkter och tjänster som du beställt.
För att kunna kommunicera med dig och hantera dina kundtjänstärenden.
För att administrera marknadsföringsaktiviteter som events och tävlingar, med mera.
För marknadsföringsändamål, däribland direkt marknadsföring elektroniskt eller via brev.
För att behandla din betalning och förhindra eller upptäcka bedrägerier.
För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
För att kunna utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder.
Laglig grund och berättigade intressen
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och på grund av att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. Det krävs även för att hantera dina kundtjänstärenden och vår relation. Vi har även ett legitimt och berättigat intresse av att lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster.
När vi kan komma att dela dina personuppgifter
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med antingen ett personuppgiftsbiträde eller ett företag som är självständigt personuppgiftsansvariga när detta är ett lagkrav eller då det är tillåtet enligt lag. Endast om det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde och det är reglerat i avtal hur uppgifterna får behandlas. Personuppgiftsbiträden garanterar säkerheten för det som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav. Bland annat hjälper personuppgiftsbiträden oss med spedition och logistik, betallösningar, marknadsföring och IT-tjänster.

Personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är myndigheter eller företag som ombesörjer allmänna varutransporter och företag som erbjuder självständiga betallösningar.
Information om besök på webbplats
Kakor (cookies)
När du besöker våra webbplatser använder vi oss av kakor (cookies) vilket är små textfiler med information som lagras på din enhet för att identifiera information om ditt webbplatsbesök.
De används för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen, exempelvis förenkla inloggning samt att sammanställa statistik om trafik på webbplatserna.

Om du väljer att stänga av kakor i din webbläsare kommer det påverka webbplatsens funktionalitet.

Särskilt om analysdata/delning av webbstatistik med tredje part
Vid besöken skickas information om sidvisningar, till exempel vilken produktsida du besökt till Google Analytics som är ett analysverktyg. Inga personuppgifter skickas och IP adressen som din enhet har sparas inte utan anonymiseras före lagring.
Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Personuppgifterna kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Vi behöver spara en del av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalsförhållande, uppfylla rättsliga krav så som redovisning, men också för att exempelvis kunna hantera reklamationer.
Säkerhet till skydd för personuppgifter
Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Detta för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
Dina personliga rättigheter
Tillgång till dina personuppgifter
Om du vill få insyn har du rätt att begära att få information om behandlingen och kopia av dina personuppgifter som behandlas via ett registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. En begäran om registerutdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig.

Rättelse av felaktigheter
Vi är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga, vänligen kontakta oss så att vi kan korrigera eller komplettera uppgifterna.

Radering av dina personuppgifter
Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämpliga lagar och enligt ingångna avtal med dig. Vi kommer göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering.

Begränsning av behandling
Du har rätt att invända mot vår behandling som grundar sig på intresseavvägning. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för olika typer av marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.
Ändringar i denna integritetspolicy
Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på våra webbplatser.
Hur kontaktar du oss?
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till vårt dataskyddsombud på e-post Dataskydd@ni.se
© Copyright 2021 NI Solutions – All rights reserved.